พื้นที่รับผิดชอบศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางทางทิศตะวันตกของประเทศไทยประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี,
จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตดังนี้
เขตสุขภาพที่ 5 ลักษณะสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดใน เขตสุขภาพที่ 5 มีความหลากหลายของพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วย พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ (จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสมุทรสงคราม) พื้นที่ราบสูง (จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี) พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล (จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม) และมีบางส่วนเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา เช่น เทือกเขาตะนาวศรี
เขตสุขภาพที่ 5 มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 62 อำเภอ 635 ตำบล 590 ชุมชน 5,581 หมู่บ้าน 202 เทศบาล 487 อบต.
ประชากรรวมของเขตสุขภาพที่ 5 ตามทะเบียนราษฎร์ ชาย 2,044,108 คน หญิง 2,189,060 คน รวม 4,233,168 คน