-->
Cinque Terre
พันธกิจ
 • 1. ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ
 • 2. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อชี้นำและร่วมกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ
 • 3. สนับสนุนการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบคลุมทุกระดับ
 • 4. สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
 • ผู้อำนวยการ

  Director
  นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม

  พื้นที่รับผิดชอบ


  map