-->
Cinque Terre
วิสัยทัศน์
  • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข
  • ผู้อำนวยการ

    Director
    นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม

    พื้นที่รับผิดชอบ


    map