วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการสาธารณสุขในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

     ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจากนางสาวสุภา บ่อเพชร หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต งาน MCATT ของสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางการฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็นคือ Burn out/Stress/Depression/Suicide ส่งผลให้ลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนและสร้างความ เข้มแข็งทางจิตใจของบุคคล ครอบครัวและสังคม เกิดพลังอึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเครือข่ายเด็กปฐมวัย

     เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและระบบการดูแลต่อเนื่อง เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและการจัดบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า (ช่วงสถานการณ์ COVID-19) ของหน่วยบริการพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 2.ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าของแต่ละจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากนางสุนรี ศรีผุดผ่อง หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยและงานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 25 คน


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ณ สำนักง

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้เกิดพลังอึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชนร่วมกันสร้างวัคซีนใจทำให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน โดยได้รับเกียรติจากนางอุไรวรรณ ทองคง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม สาธารณสุขอำเภอบางคนที เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมปลวก ประชาชน แกนนำชุมชน อาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในหมู่บ้านจอมปลวก พนักงานบริษัท พรีแพคไทยแลนด์ จำกัด จำนวน 27 คน