• 032 - 206 524
  • mhc5.dmh@gmail.com
  • mhc05@dmh.mail.go.th
  •     
  •    
  • Login

ข่าวประกาศแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการวันที่ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือนแรก) 02/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบลงทุน 24/10/19 ดาวน์โหลด